02-023-5511

ABOUT

สารจากผู้ก่อตั้ง

ยินดีต้อนรับนักธุรกิจ เบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย ทุกท่าน ทีมบริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริษัท ผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาดของเรา เราเชื่อว่า บริษัทเบสท์ พาวเวอร์เอเชีย จะสามารถมอบโอกาสในการทำธุรกิจให้กับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำเอาแผนการตลาดที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

บริษัทเบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย มีแผนการตลาดที่ได้รับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตรงตามพระราชบัญญัติตลาดแบบตรง พุทธศักราช 2545 ยังมีสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน FDA และ GMP เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่จะขยายศูนย์จัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อนำเสนอสินค้าที่อยู่ในกระแสความนิยมที่มีคุณภาพ คุ้มค่าในราคาที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค

เพื่อความมั่นคงของธุรกิจ บริษัทเบสท์ พาวเวอร์ เอเชียจึงขอให้ท่านดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ต่อสายงานของท่านเอง ตลอดจนรักษากฎระเบียบ ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ธุรกิจของท่านสมบูรณ์แบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีระบบซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ดร.จิรภัทร ฤทธิมหันต์

ประวัติความเป็นมา

บริษัทเบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย จำกัดก่อตั้งขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2556 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพในรูปแบบธุรกิจเครือข่าย โดยคณะผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ ความสามารถและประสบการณ์ด้านเครือข่ายมากกว่า 10 ปี

คณะผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง บริษัทฯ เรามิได้มองถึงผลกำไรเป็นสำคัญ แต่มองถึงการสร้างสรรค์สมาชิกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ด้วยแผนรายได้ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน พร้อมที่จะตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาวภายใต้แนวคิดที่ว่า

“ถ้าสมาชิกอยู่ได้ บริษัทก็อยู่ได้”บริษัทฯ จึงมุ่งเป้าหมายไปที่สมาชิกเป็นอันดับแรก

บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อพุทธศักราช 2557 ซึ่งทำให้บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามพระบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพื่อความมั่นคงของสมาชิก บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของสมาชิกเพื่อตอบสนองนโยบายที่จะขยายตลาดในหลายๆ ประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จสูงสุดของสมาชิกทุกท่าน

กฎระเบียบและจรรยาบรรณ ของนักธุรกิจ BEST POWER

การเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคง แก่ครอบครัวในระยะยาว จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ทุกท่านต่างมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และจะดำเนินธุรกิจนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ บริษัท เบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย จำกัด ได้กำหนดไว้สาหรับนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ทุกท่าน ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ทุกท่าน

 • พึงยึดมั่นในกฎระเบียบและจรรยาบรรณตลอดเวลาการยึดมั่นในกฎระเบียบและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์
 • อย่าพูดเกินความเป็นจริงถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท เบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย จำกัด ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ อย่างถูกต้อง การกล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์เหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเอง จะทาให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า
 • อย่าขายตัดราคาสินค้าจงขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย จำกัดให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งการขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่ท่านควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบ ด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆ และทาให้เกิดความสับสนวุ่นวายในการดาเนินธุรกิจอีกด้วย
 • อย่าขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในร้านค้าปลีกและอย่าสร้างความกดดันในการขายจงบริการแบบเป็นกันเองอย่างเต็มที่แก่ลูกค้าของท่าน ธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ เป็นธุรกิจขายตรง การขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย จากัด ตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือการตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในร้านขายปลีก งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในกลุ่มนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ และเป็นการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ และจงเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของลูกค้าแต่ละบุคคล พึงดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีที่สุภาพอ่อนน้อม
 • อย่าขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบบเคาะประตูบ้านจงสร้างธุรกิจของท่านจากเพื่อนฝูง และการติดตามอย่างสม่าเสมอ ธุรกิจเบสท์พาวเวอร์เป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล การจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยการเคาะประตูบ้าน การเที่ยวชักชวนทั่วไป หรือการส่งข่าวสารข้อมูลทางไปรษณีย์ จะเป็นการทำลายภาพพจน์ของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์
 • อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดาเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ในองค์กรของท่านกักตุนผลิตภัณฑ์มากกว่าจานวนที่เขา จะใช้หรือสามารถขายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้ท่านกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย
 • อย่าทอดทิ้งลูกค้าไว้เบื้องหลังจงให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ ลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นสมบัติอันล้าค่า ดังนั้น จงกลับไปเยี่ยมเยียนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านขายให้พวกเขาอยู่เสมอ พยายามทาให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการบริการที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • อย่าให้การสปอนเซอร์แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้สมัครเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์จะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ โดยผู้สมัครที่อายุไม่ถึง 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอม และจะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรมการบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัติ และความรับผิดชอบด้านการเงิน
 • อย่าพูดเกินความเป็นจริงถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจเบสท์พาวเวอร์จงแสดงแผนธุรกิจของบริษัท เบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย จากัด อย่างชัดเจน ธุรกิจเบสท์พาวเวอร์มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ การทำงานด้วยความอุตสาหะ และมานะพากเพียร
 • ชักชวนเข้าร่วมธุรกิจ เมื่อท่านพร้อมที่จะรับผิดชอบจงให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คาปรึกษาแนะนำ และแนะแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ การฝึกอบรมเป็นสิ่งสาคัญและจำเป็น แต่นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรม และการจัดประชุมเพื่อสร้างเสริมกำลังใจ แหล่งรายได้ที่ถูกต้องของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ต้องมาจาการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น
 • อย่าชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนแปลงสายงานจงเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายงานแต่ละสาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายงานการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแผนธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการโยกย้ายสายงานของนักธุรกิจเบสท์ พาวเวอร์ จากสายงานหนึ่งไปอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง มีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์์
 • อย่าอาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจงมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งมีการรับประกันความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์จะต้องไม่ช่วงชิง หรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ท่านอื่น ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอน และไร้เหตุผลต่อนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ท่านอื่นๆ บริษัทฯ ไม่อนุญาตต่อการกระทาดังกล่าว
 • อย่าละเมิดสิทธิ หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท เบสท์ พาวเวอร์ เอเชีย จำกัดจงขออนุญาตจากบริษัทฯ ในการใช้ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทฯ การละเมิดชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย ห้ามมิให้มีการผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจใดๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
 • อย่าให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และบริษัทฯจงมุ่งสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่รบกวนองค์กรนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ทั้งในสายงานตนเอง และในสายงานผู้อื่น อันก่อให้เกิดความวุ่นวายและสับสนองค์กรปั่นป่วน
 • อย่าขายสินค้าข้ามสายงานไม่อนุญาตให้นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ทุกท่านขายหรือสนับสนุนสินค้าให้กับนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ในสายการสปอนเซอร์อื่น เพราะนั่นหมายถึง “การขายสินค้าข้ามสายงาน” ผลของการกระทำเช่นนี้เปรียบได้กับการขโมยของของคนอื่น เพราะเป็นการกีดกันสายการสปอนเซอร์ที่ถูกต้องของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ท่านนั้นไม่ให้ได้รับ PV
 • BP1. การโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์
  • สิทธิของการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ
  • การโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจอิสระ จะกระทำได้ในกรณีนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์เสียชีวิต บริษัทฯ จะทำการโอนสิทธิให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ท่านนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ได้ระบุไว้
  • ผู้รับโอนสิทธิจะต้องดารงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของนักธุรกิจผู้โอน โดยมีสิทธิเดิมทุกประการ
 • BP2. การกระทำของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ อันไปสู่มาตรการ การลงโทษ
  • นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ กระทำการอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  • นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของบริษัทฯ
  • นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนักธุรกิจ สินค้า หรือข้อมูลของบริษัทฯ ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
  • นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ กระทำการอันเป็นเหตุให้ทีมงาน องค์กร หรือนักธุรกิจ เกิดความขัดแย้งภายในบริษัทฯ
  • นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ กระทำการอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
 • BP3. ขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน
  • นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ สามารถแจ้งปัญหา โดยการยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรที่บริษัทฯ โดยให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเป็นข้อเท็จจริง หากตรวจสอบพบว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จ หรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยลำพังเพียงผู้เดียว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกดูหลักฐาน เอกสาร หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง และกำหนดโทษที่เหมาะสมต่อไป การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • BP4. มาตรการ การลงโทษ
  • ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ขั้นที่ 2 งดการดำรงคุณสมบัติในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นในเดือนนั้นๆ
  • ขั้นที่ 3 เพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์
  • ขั้นที่ 4 ลงโทษตามความเหมาะสมและการวินิจฉัยของบริษัทฯ
 • BP5. การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์บริษัทฯ จะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพของการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้
  • นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
  • ให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และบริษัทอื่นๆ
  • รบกวนองค์กรนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ทั้งในสายงานตนเอง และในสายงานผู้อื่น
  • กรณีที่นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนข้อมูลอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
  • กรณีนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น

  หมายเหตุ การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 • BP6. การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์
  • ลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ คือ นักธุรกิจต้องกรอกเอกสารการลาออกพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนส่งให้ศูนย์จำหน่ายหรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯร
  • หมดอายุตามระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี และบริษัทจะต่ออายุสมาชิกให้โดยไม่คิดค่าอายุหากสมาชิกท่านนั้นๆมียอดขายคะแนนส่วนตัวไม่ต่ำกว่า 2,400 PV ใน 1 ปี
  • ถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์์
 • BP7. การลาออกเพื่อสมัครใหม่
  • กรณีหมดอายุสมาชิกโดยที่ไม่มียอด 2,400 PV ใน 1 ปี นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ สามารถลาออกและสมัครใหม่ได้ทันที
  • กรณียังไม่หมดอายุสมาชิก นักธุรกิจเบสท์ พาวเวอร์ สามารถลาออกและสมัครใหม่ได้นับตั้งแต่วันลาออกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ สมัครใหม่ได้เมื่อครบวาระหมดอายุจากวันที่สมัครหรือซื้อสินค้าครบ 2,400 PV ในรอบล่าสุด
 • BP8. การเสียชีวิตกรณีที่นักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์เสียชีวิต บริษัทจะทำการโอนสิทธิให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามข้อมูลที่ได้ลงสมัครไว้ ทั้งนี้ผู้รับผลประโยชน์จะดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิม และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมทุกประการ
 • BP9. การตีความการตีความกฎระเบียบพึงปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความโดยยึดถือความเสียหายหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคาตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

จรรยาบรรณนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์

ในฐานะนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดาเนินธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ให้สอดคล้องกับหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อพึงปฏิบัติที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางการของบริษัทฯ
 • ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูล โดยกล่าวถึงข้อมูลที่มาจากสื่อส่งเสริมธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯเท่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอแผนธุรกิจ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการทากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ
 • ข้าพเจ้าจะยอมรับและปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่างๆ ของนักธุรกิจเบสท์พาวเวอร์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของบริษัทฯ